Tezcatlipoca

18 tekstów – auto­rem jest Tez­catli­poca.

Is­tnieją ludzie którzy tu­pet mają po­nad wszys­tko, tyl­ko kla­sy im brak. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2011, 22:20

Gdy człowieko­wi pęka ser­ce, tra­ci wsze­lakie wątpli­wości i nadzieje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 grudnia 2011, 14:41

Jes­teśmy jed­nością, ut­kaną z dwóch różnych ciał. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 grudnia 2011, 14:01

Kim więc jest dziew­czy­na z zasadami,
sko­ro dziew­ka lek­kich obyczajów uważa się za całkiem normalną.? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2011, 19:46

Po­wodem ludzkiej głupo­ty, jest prze­waga rzeczy materialnych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 listopada 2011, 20:19

Nie jes­teś dla mnie żadną konkurencją,
tyl­ko niepot­rzeb­nym zarazkiem,
który zat­ru­wa bezskutecznie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2011, 16:41

Wolę wnieść w swo­je życie od­ro­binę uśmiechu,
niż set­ki bez­wartościowych łez. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 października 2011, 14:54

Głośna kłótnia, to nie tyl­ko chwi­la ne­gatyw­ne­go nas­tra­jania się prze­ciw dru­giej oso­bie, to także op­cja, dzięki której możemy oczyścić swe ser­ce z naj­gor­szych wyrzutów, wo­bec dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 października 2011, 22:21

Tak, wyjdę za Ciebie. Ale wiedz, że już nig­dy nie wrócę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2011, 18:26

Mówisz że od życia nie żądasz zbyt wiele. Swoją drogą zaw­sze wychodzi tak, że sam od siebie, nie da­jesz prak­tycznie nic. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 września 2011, 22:14

Tezcatlipoca

Niepoprawna marzycielka, przekraczająca wszelkie granice wyobraźni.~

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tezcatlipoca

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność